ActueelJurisprudentie: bedrogen werkgever geeft te snel ontslag

Een werknemer liegt aantoonbaar over zijn ziekte en werkt niet mee aan zijn re-integratie. Hij wordt op staande voet ontslagen. Toch moet de werkgever achteraf alsnog zijn salaris en een transitievergoeding betalen. Reden: de werkgever had eerst een deskundigenoordeel bij het UWV moeten opvragen.
Lees verder
Achterstand WGA-beoordelingen blijft stijgen

Achterstand WGA-beoordelingen blijft stijgen Tienduizenden mensen die thuiszitten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering hadden misschien al lang weer aan het werk gekund. Zij ontvangen mogelijk onterecht een uitkering, omdat UWV al jarenlang achterloopt met het aantal medische herbeoordelingen.
Lees verder
Langdurig zieken bij grote bedrijven

De WIA-instroom steeg in 2016 sterk. Het onderzoek toonde aan dat tussen 2013 en 2016 het aantal langdurig zieken (min. 42 weken) met 8% groeide. Zoals in tabel 1 is te zien, is het aantal langdurig zieke bij grote bedrijven flink hoger. Bij grote bedrijven is het percentage langdurig zieke werknemers tussen 2013 en 2016 fors gestegen ten opzichte van kleine bedrijven. Een verschil van 35% versus 23%. Ongeveer een kwart van de langdurig zieken doet na 2 jaar een WIA-aanvraag en dat is aantal stabiel gebleven.
Lees verder
Het verschil tussen UWV en ERD WGA

Voor het dekken van het WGA-risico kunnen werkgevers kiezen voor het WGA-eigenrisicodragerschap en voor de WGA-verzekering bij UWV en Belastingdienst. Bij het maken van deze keuze worden werkgev
Lees verder


Privacywet, werkgevers in de knel

Werkgevers komen in de knel door de beperkingen die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) oplegt ter verwerking van (gezondheids)gegevens van medewerkers. In de brief van VNO-NCW en MKB-Nederland naar de Tweede Kamer wordt de stituatie aangekaart.
Lees verder
De instroom in de WIA stijgt

In 2016 was de instroom van de WIA bijna 13% hoger dan in 2015. In de eerste helft van 2017 ziet UWV een verdere stijging van 6%. De afgelopen jaren is de arbeidsparticipatie van ouderen flink gestegen als gevolg van de verhoging van de pensioenleeftijd en het afschaffen van de vut-regelingen.
Lees verder


Alert: teveel betaalde ZW- en/of WGA-premie

Het Gerechtshof heeft een uitspraak gedaan over de toerekening van ZW- en WGA-schadelast in de Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas vanaf het premiejaar 2014, het jaar waarin de Wet BeZaVa is ingevoerd. Deze uitspraak kan voor uw organisatie mogelijk leiden tot een teruggave van teveel betaalde premies.
Lees verder


Regie nemen: verzekeringsartsen tekort bij UWV

Het UWV heeft de afgelopen twee jaar gezocht naar oplossingen om het artsentekort en de achterstanden terug te dringen. Er zijn maatregelen genomen zoals: een deel van de artsen is gaan werken met taakdelegatie, de begeleiding van artsen in opleiding is handiger ingericht, waar mogelijk zijn artsen ingehuurd en circa éénderde van de artsen bij het UWV is in opleiding.
Lees verder
Is uw Whk-beschikking 2018 juist?

Jaarlijks ontvangt elke werkgever (rond 2 december) de Beschikking Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk-beschikking 2018) van de Belastingdienst. Nu is onze ervaring dat deze Whk-beschikking niet altijd juist is.
Lees verder


Weeffout wet BeZaVa

Grote werkgevers betalen sinds 2014 vaak meer premie Werkhervattingskas (Whk) dan zij eigenlijk zouden hoeven. De oorzaak is een weeffout in de wet BeZaVa. Werkgevers met een premieloonsom van méér dan € 3.220.000 worden hierdoor relatief meer benadeeld ten opzichte van kleinere werkgevers.
Lees verder
Overzicht Wet werk en zekerheid

De meerderheid van de Eerste Kamer heeft ingestemd met de invoering van de Wet werk en zekerheid. Omdat er wel wat is geschoven met invoeringsdata hebben we een handig overzicht voor u gemaakt. Hierin leest u welke wijziging per welke datum in werking treedt.
Lees verder