Participatiewet - Quotumwet | Synck Company

1 april 2015 - De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (BQA), ook wel de Quotumwet genoemd. Dit betekent dat uw organisatie vanaf 2017 verplicht kan worden om een bepaald aantal arbeidsbeperkten in dienst te nemen.??De Quotumwet is een aanvulling op de Participatiewet, die als doel heeft om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Werkgevers in Nederland en de overheid hebben toegezegd op termijn 125.000 extra werkplekken beschikbaar te stellen voor mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. In 2016 word door het kabinet beoordeeld of, er ten opzichte van 2013, voldoende banen zijn gecreëerd. Mocht dat niet zo zijn, dan kan de quotumwet na overleg met de sociale partners en VNG in werking treden.??

Doelgroep regeling
Mensen met een arbeidsbeperking en werkgevers met 25 of meer medewerkers.

  • De doelgroep betreft mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen  en die vallen onder de Participatiewet, Wajongers en mensen met een Wsw-indicatie (ook op de wachtlijst).
  • Voor de doelgroep zal een beoordeling door het UWV gaan gelden. Er wordt een wettelijk kader (landelijk criteria) opgesteld voor de beoordelingscriteria die UWV hanteert bij de doelgroepbeoordeling.
  • Wajongers en mensen op de wachtlijst Wsw krijgen de eerste jaren prioriteit bij de toeleiding naar de extra banen bij reguliere werkgevers.

PARTICIPATIEWET
De Participatiewet is erop gericht om zoveel mogelijk mensen door werk in hun eigen onderhoud te laten voorzien. De wet grijpt in op de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten(Wet Wajong).??

Wat betekent dit voor u als werkgever???
Stel er werken 300 medewerkers bij uw organisatie.. Dit houdt in dat van de 300 medewerkers er minimaal 15 arbeidsgehandicapt moeten zijn.??Wanneer er echter maar 5 mensen werken met een arbeidsgehandicaptenstatus dan betekent dit voor u dus een quotumheffing van EUR 5.000,- x EUR 10,-  =  EUR 50.000,-????

Toegevoegde waarde Synck

Het aanstellen van mensen uit de doelgroep brengt niet alleen verplichtingen, maar ook voordelen met zich mee. Naast een bijdrage aan een belangrijk maatschappelijk thema wordt uw personeelsbestand verrijkt en u kunt gebruikmaken van de verschillende stimuleringsmaatregelen.

Synck ondersteunt u bij het inventariseren van de doelgroepen, brengt de eventuele risico’s voor u in kaart en helpt u optimaal gebruik te maken van de diverse stimuleringsmaatregelen.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met een van de adviseurs van Synck Company via telefoonnummer (+31)085-2735137 of stuur een e-mail naar info@synckcompany.nl.