Uitleg WIA en Rekenvoorbeelden | Synck Company

Uitleg WIA en Rekenvoorbeelden

Als uw werknemer arbeidsongeschikt raakt, dan bent u verplicht om zijn loon 104 weken door te betalen.

Is uw werknemer na 104 weken nog steeds ziek, dan heeft hij recht op een WIA uitkering. De WIA heeft in 2006 de WAO vervangen en wordt uitgevoerd door het UWV. De WIA gaat uit van wat uw arbeidsongeschikte werknemer nog kan doen, oftewel  wat hij nog kan verdienen ondanks zijn beperkingen. Als een arbeidsongeschikte werknemer naast de WIA-uitkering loon ontvangt omdat hij werkt, dan is dit altijd lonend.

WGA en IVA
Uw werknemer komt in aanmerking voor een WIA-uitkering als hij voor 35% of meer arbeidsongeschikt is. De WIA bestaat uit twee regelingen:

1. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA): voor werknemers die gedeeltelijk (35%-80%) arbeidsongeschikt zijn. Deze regeling geldt ook voor werknemers die volledig (80%-100%) arbeidsongeschikt zijn. Maar de arbeidsongeschiktheid mag dan niet duurzaam zijn, oftewel er is nog kans op herstel.

2. Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA): voor werknemers die volledig (100%) arbeidsongeschikt zijn. De arbeidsongeschiktheid moet duurzaam zijn, oftewel er is geen herstel te verwachten.

WIA - Gevolgen voor het inkomen

Als uw werknemer in de WIA komt, dan heeft dat gevolgen voor zijn inkomen. Een uitkering uit de WIA is maximaal 75% van zijn laatstverdiende loon. Voor werknemers die meer verdienen dan het gemaximeerde loon (2015: € 51.978) geldt een WIA-uitkering van maximaal 75% van het gemaximeerde loon.

WGA Loongerelateerde uitkering
Als uw werknemer recht heeft op een uitkering volgens de WGA, dan krijgt hij een WGA Loongerelateerde uitkering. Uw arbeidsongeschikte werknemer krijgt de eerste twee maanden 75% van het verschil tussen zijn oude loon en het loon dat hij nog verdient met werken. Na twee maanden is de uitkering maximaal 70% van het verschil tussen zijn oude loon en het loon dat hij nog verdient met werken. In de berekening van de uitkering wordt het oude loon gemaximeerd op het maximum uitkeringsloon (2015: € 51.978). Hoe lang uw werknemer een WGA loongerelateerde uitkering ontvangt, is afhankelijk van de duur van zijn arbeidsverleden en duurt maximaal 38 maanden. Na de WGA loongerelateerde uitkering ontvangt uw werknemer een Loonaanvullingsuitkering of een WGA Vervolguitkering.

WGA Loonaanvullingsuitkering
Als de WGA Loongerelateerde uitkering afloopt, dan bekijkt het UWV of uw werknemer ‘voldoende werkt’. Voldoende werken houdt in dat hij minimaal de helft verdient van het inkomen dat hij volgens het UWV nog kan verdienen, de zogenaamde restverdiencapaciteit (ondanks zijn beperkingen). Als uw werknemer voldoende werkt, dan ontvangt hij een WGA Loonaanvullingsuitkering. De Loonaanvullingsuitkering bedraagt 70% van het verschil tussen zijn laatstverdiende loon (gemaximeerd) en de door het UWV vastgestelde restverdiencapaciteit.

WGA Loonaanvullingsuitkering, een voorbeeld

Een arbeidsongeschikte werknemer verdiende, voordat hij arbeidsongeschikt werd, € 40.000,- per jaar. Het UWV heeft bepaald dat hij, ondanks zijn beperkingen, nog € 20.000,- kan verdienen. De werknemer is dus voor 50% arbeidsongeschikt. De arbeidsongeschikte werknemer werkt nog 3 dagen In de week, hij verdient daarmee € 15.000,- per jaar.

De werknemer werkt voldoende, hij heeft dus recht op een WGA Loonaanvullingsuitkering van 70% van het verschil tussen zijn laatstverdiende (gemaximeerde) loon en zijn restverdiencapaciteit            70% x (€ 40.000,- minus € 20.000,-) = € 14.000,-

Zijn totale inkomen is € 14.000,- + € 15.000,- = € 29.000,- (dat is 72,50% van zijn laatstverdiende loon)

WGA Vervolguitkering
Als uw werknemer volgens de wet niet voldoende werkt (verdient minder dan 50% van zijn door het UWV vastgestelde restverdiencapaciteit), dan krijgt hij na de WGA Loongerelateerde uitkering een WGA Vervolguitkering. De WGA Vervolguitkering wordt berekend aan de hand van het minimumloon (2015: € 19.463,33 voor werknemer van 23 jaar of ouder). De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage en het uitkeringspercentage:

Arbeidsongeschiktheids%

Uitkerings% (van het minimumloon)

Hoogte WGA-Vervolguitkering

35-45%

28%

 € 5.450 (minimumloon x 28%)

45-55%

35%

 € 6.812 (minimumloon x 35%)

55-65%

42%

 € 8.175 (minimumloon x 42%)

65-80%

50,75%

 € 9.878 (minimumloon x 50,75%)

 80-100%

 

 

 WGA Vervolguitkering, een voorbeeld
Een arbeidsongeschikte werknemer verdiende, voordat hij arbeidsongeschikt werd, € 40.000,- per jaar. Het UWV heeft bepaald dat hij, ondanks zijn beperkingen, nog € 20.000,- kan verdienen. De werknemer is dus voor 50% arbeidsongeschikt. De arbeidsongeschikte werknemer kan geen werk vinden, hij heeft dus geen inkomen naast zijn uitkering. Omdat de werknemer niet voldoende werkt krijgt hij een WGA Vervolguitkering. Hij is voor 50% arbeidsongeschikt. Dat betekent dat de WGA Vervolguitkering 35% van het minimumloon bedraagt: € 19.463,33 x 35% = € 6.812,- (dat is 17% van zijn laatstverdiende loon).

Regeling IVA
Als uw werknemer volledig (100%) en duurzaam (er is geen herstel te verwachten) arbeidsongeschikt is, dan ontvangt hij een IVA-uitkering. De hoogte van de uitkering is 75% van het laatstverdiende (gemaximeerde) loon. Als uw werknemer volledig arbeidsongeschikt is maar niet duurzaam, dan krijgt hij een uitkering volgens de regeling WGA.

WGA Hiaatverzekering
Als een arbeidsongeschikte werknemer alleen een WGA Vervolguitkering krijgt, dan betekent dit een flinke daling van het inkomen. Een WGA Hiaatverzekering zorgt dan voor een aanvulling. De hoogte van de WGA Vervolguitkering hangt af van het arbeidsongeschiktheidspercentage van de werknemer. Het arbeidsongeschiktheidspercentage bepaalt hoeveel procent van het loon de werknemer als uitkering ontvangt.

WGA Hiaatverzekering, een voorbeeld

Een arbeidsongeschikte werknemer verdiende, voordat hij arbeidsongeschikt werd, € 40.000,- per jaar. Het UWV heeft bepaald dat hij, ondanks zijn beperkingen, nog € 20.000,- kan verdienen. De werknemer is dus voor 50% arbeidsongeschikt. De arbeidsongeschikte werknemer kan geen werk vinden, hij heeft dus geen inkomen naast zijn uitkering.

Omdat de werknemer niet voldoende werkt krijgt hij een WGA Vervolguitkering. Hij is voor 50% arbeidsongeschikt. Dat betekent dat de WGA Vervolguitkering 35% van het minimumloon is: € 19.463,33- x 35% = € 6.812,- (dat is 17% van zijn laatstverdiende loon). De werkgever van de arbeidsongeschikte werknemer heeft een WGA Hiaatverzekering afgesloten. Voor het bepalen van de hoogte van de uitkering uit de WGA Hiaatverzekering, wordt hetzelfde uitkeringspercentage als van toepassing op de WGA Vervolguitkering (in dit geval 35%) aangehouden.

De uitkering uit de WGA Hiaatverzekering bedraagt dan 35% x € 40.000 minus de WGA Vervolguitkering (= € 6.812) = € 7.188.

De arbeidsongeschikte werknemer heeft een inkomen van € 6.812,- + € 7.188,- = € 14.000,- per jaar. Dat is 35% van zijn laatstverdiende loon.

 

WIA Excedentverzekering
Als een arbeidsongeschikte werknemer een WIA uitkering krijgt, dan betekent dit vaak een aanzienlijke daling van het inkomen. Een WIA Excedentverzekering zorgt dan voor een aanvulling.

De hoogte van de uitkering van de WIA Excedentverzekering is gelijk aan het uitkeringspercentage vermenigvuldigd met het verzekerde bedrag. De gekozen dekking en het loon van uw werknemer bepalen de hoogte van het verzekerde bedrag:

Verzekerde bedrag = (Factor 1 x Loongedeelte onder gemax. loon) + (Factor 2 x Loongedeelte boven gemax. loon)

Gekozen dekking

Factor 1 (voor loon t/m het gemaximeerde loon)

Factor 2 (voor loon boven gemaximeerde loon)

70%

0%

70%

75%

5%

75%

80%

10%

80%

 

Arbeidsongeschiktheids%

Uitkerings%

35-45%

40% van het verzekerd bedrag

45-55%

50% van het verzekerd bedrag

55-65%

60% van het verzekerd bedrag

65-80%

72,5% van het verzekerd bedrag

80% of meer

100% van het verzekerd bedrag

Een werknemer die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt is krijgt geen WIA-uitkering en daarom ook geen uitkering uit de WIA-Excedentverzekering.

WIA Excedentverzekering, voorbeelden

Voorbeeld 1. De werknemer verdient meer dan het gemaximeerde loon

Een arbeidsongeschikte werknemer verdiende, voordat hij arbeidsongeschikt werd, € 80.000,- per jaar. Het UWV heeft bepaald dat hij volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt is (100% arbeidsongeschikt met kans op herstel). Hij ontvangt daarom een WGA Uitkering (80-100%). De uitkering is 70% van het gemaximeerde loon : 70% x € 51.978- = € 36.385,- per jaar. Dat is 45% van zijn laatstverdiende loon.

De werkgever van de arbeidsongeschikte werknemer heeft een WIA Excedentverzekering afgesloten. De werkgever heeft gekozen voor een dekking van 80% van het verschil tussen het laatstverdiende loon en het gemaximeerde loon. Het loon tot het gemaximeerde loon is voor 10% verzekerd. Omdat de werknemer voor 100% arbeidsongeschikt is, is het uitkeringspercentage 100%.

De uitkering wordt als volgt berekend:

Tot het gemaximeerde loon is voor 10% verzekerd:      10% x € 51.978- = € 5.198,-

Boven het gemaximeerde loon is voor 80% verzekerd: 80% x (€ 80.000 - € 51.978) = € 22.418,-

Het totaal verzekerd bedrag = € 27.616,-

De arbeidsongeschikte werknemer krijgt 100% van het verzekerd bedrag uitgekeerd: 100% x € 27.616,- = € 27.616,-

De arbeidsongeschikte werknemer heeft een inkomen van € 36.385,- + € 27.616,- = € 64.001,- per jaar. Dat is 80% van zijn laatstverdiende loon.

Voorbeeld 2. De werknemer verdient minder dan het gemaximeerde loon

Een arbeidsongeschikte werknemer verdiende, voordat hij arbeidsongeschikt werd, € 40.000,- per jaar. Het UWV heeft bepaald dat hij volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt is (100% arbeidsongeschikt, met kans op herstel). Hij ontvangt een WGA uitkering 80-100%. De uitkering is 70% van zijn laatstverdiende loon: 70% x € 40.000,- = € 28.000,- per jaar.

De werkgever van de arbeidsongeschikte werknemer heeft een WIA Excedentverzekering afgesloten. Het loon tot het gemaximeerde loon is voor 10% verzekerd. Omdat de werknemer voor 100% arbeidsongeschikt is, krijgt hij uit de WIA Excedentverzekering 100% van het verzekerd bedrag uitgekeerd.

De uitkering wordt als volgt berekend:

Het loon is voor 10% verzekerd:10% x € 40.000,-= € 4.000,- (dit is het verzekerd bedrag)

De arbeidsongeschikte werknemer krijgt 100% van het verzekerd bedrag uitgekeerd: 100% x € 4.000 = € 4.000,-

De arbeidsongeschikte werknemer heeft een inkomen van € 28.000,- + € 4.000,- = € 32.000,- per jaar. Dat is 80% van zijn laatstverdiende loon.

 

Advies?

Heeft u advies nodig met betrekking tot bovenstaande? Wij helpen u graag verder! Vul ons contactformulier in of bel naar (+31)085-2735137.