Ziektewet (BeZaVa) | Synck Company

Modernisering van de Ziektewet

Door de ‘Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)’ bent u nu ook tot maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk voor werknemers die ziek uit dienst gaan tijdens proeftijd, of na afloop van een tijdelijk contract. De premie die grote of middelgrote werkgevers moeten betalen is, zowel voor de Ziektewet als ook voor de WGA, gebaseerd op de instroom van 2 jaar geleden. Door nu al te anticiperen beperkt u straks uw schadelast en kosten.

De wijzigingen in het kort

De essentie van BeZaVa is dat de premie voor de Ziektewet, afhankelijk van de bedrijfsgrootte, gedeeltelijk of volledig gedifferentieerd wordt. Dat wil zeggen dat de premie afhankelijk is van de instroom in het verleden (2 jaar terug) vanuit uw eigen organisatie. Deze premiedifferentiatie geldt daarnaast ook voor de WGA-premie voor werknemers met een tijdelijk contract en wordt daarmee dus gelijkgetrokken aan de huidige premiedifferentiatie WGA voor werknemers met een vast contract. Door deze premiedifferentiatie kan het vanaf het jaar 2014 voor u als werkgever aantrekkelijker worden om te kiezen voor eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet.

Lees meer over de wetswijziging >>

Analyse Eigenrisicodragen Ziektewet

Op basis van de gegevens van uw organisatie maakt Synck Company een ERD ZW Analyse. Met deze analyse rekenen wij de financiële consequenties voor u door indien u zou besluiten om in het publieke bestel te blijven of om het Ziektewetrisico zelf te dragen. Hierbij gaat het natuurlijk niet alleen om een vergelijking van de premie (gedifferentieerde premie versus private premie) maar net zo belangrijk, om een doorrekening van de uitvoeringskosten die verband houden met het eigenrisicodragen voor de Ziektewet.

Daarnaast moet inzicht worden verschaft in de organisatorische consequenties. Immers, als eigenrisicodrager zult u een aantal verantwoordelijkheden overnemen van het UWV, ook in de uitvoering. Met de uitkomsten van de ERD ZW analyse verschaffen wij u de volledige onderbouwing voor een gefundeerd besluit.

Uitvoering Ziektewet

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet is een werkgever zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van ex-werknemers die ziek uit dienst zijn getreden of binnen 28 dagen na einde dienstverband alsnog ziek zijn geworden. De dienstverlening van Synck Company is gericht op een volledige uitvoering van de (wettelijke) verplichtingen, waaronder die van de Wvp. Het voldoen aan al deze verplichtingen is een randvoorwaarde om eigenrisicodrager Ziektewet te kunnen worden.

Lees meer over de uitvoering ziektewet >>

Samengevat

Uiteindelijk gaan de publieke premies voor het financieren van de Ziektewet en de WIA omhoog en betaalt elke werkgever de eigen schade. Als werkgever krijgt u dus een nog groter belang bij schadelastbeheersing. Dat begint bij een zorgvuldige administratie. U zult nog beter uw verzuim- en WIA-administratie moeten bijhouden, ook van werknemers die ziek uit dienst treden en die een tijdelijk dienstverband hebben. Zoals eerder al aangegeven is het belangrijk om daar nu al mee te starten omdat de instroom van tijdelijke krachten van nu, in zowel de Ziektewet als de WGA, bepalend is voor de gedifferentieerde premie Ziektewet en WGA over 2 jaar.

Een sluitende verzuim- en WGA-administratie is niet alleen noodzakelijk voor de controle van de gedifferentieerde premies Ziektewet en WGA die het UWV bij de werkgever in rekening brengt. Voor u als werkgever is het ook van groot belang om te weten welke ex-werknemers na uitdiensttreding ziek zijn geworden of zelfs zijn ingestroomd in de WGA, dit om in contact te kunnen blijven met deze ex-werknemers. Er zullen tenslotte afspraken moeten worden gemaakt over onder andere inspanningen in het kader van re-integratie.

Voor de juiste besluitvorming is het verstandig om via de Synck ERD-ZW Analyse inzicht te krijgen in de financiële en organisatorische consequenties van de wijzigingen in de Ziektewet.

Meer weten?

U staat voor de beslissing of u in het publieke bestel blijft, ernaar terugkeert of juist eigenrisicodrager wordt. Een belangrijke beslissing, waarbij wij u graag adviseren.

Wilt u meer weten over hoe u het beste kunt anticiperen op de voor u relevante wijzigingen?

Neemt u dan contact op met Synck, telefoonnummer (+31)085-2735137, vul het contactformulier in, of stuur een e-mail naar info(at)synckcompany.nl